_________ false
1 טכנופלס ונצ'רס בע"מ ת077
TECHNOPLUS VENTURES LTD פומבי
1391 מספר ברשם: 520044298
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
318 שם מקוצר: טכנופלס ונצ'ר
48 רחוב: מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי , תל-אביב 67023
טלפון: 03-6074200 , , פקס: 03-6074202
דואר אלקטרוני: INFO@TECHNOPLUSVC.COM תאריך שידור: 01/03/2010
אתר החברה: www.technoplusvc.com
אסמכתא: 2010-01-398628
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה 33 (ג) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970

להלן מצבת נכון לתאריך 01/03/2010 :
א. בעלי עניין בתאגיד (לרבות מנכ"ל ודירקטורים, ולרבות כל עובד אחר המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו):

מספר מחזיק שם המחזיק שם, סוג וסדרה של נייר ערך כמות ניירות ערך מעודכנת שיעור החזקה
% הון % הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
1 50,259,935
09.59 09.59
08.98 08.98
2 52,713,438
010.05 010.05
09.42 09.42
3 18,848,208
003.59 003.59
003.37 003.37
4 113,585,001
021.66 021.66
020.30 020.30
5 232,882
000.04 000.04
000.04 000.04
6 29,839,230
005.69 005.69
005.33 005.33
7 31,758,713
006.06 006.06
005.68 005.68
8 8,201,426
001.56 001.56
001.47 001.47
9 0
0 0
0 0
10 14,295,214
002.73 002.73
002.55 002.55
11 1,250,000
000.00 000.00
000.23 000.23
12 36,357,208
006.93 006.93
006.50 006.50
13 368,833.67
000.07 000.07
000.07 000.07

סה"כ שיעור החזקה
% הון % הצבעה
סה"כ שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
067.97 067.97
063.94 063.94

ב. נושאי משרה בכירה בתאגיד (למעט מנכ"ל ודירקטורים, ולמעט כל עובד אחר המחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו):
אינם מחזיקים בניירות ערך של התאגיד.
להלן מצבת החזקות נושאי משרה בכירה בתאגיד:

מס' מחזיק שם המחזיק שם, סוג וסדרה של נייר ערך כמות ניירות ערך מעודכנת שיעור החזקה
% הון % הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
* _________
_________ _________
_________ _________

סה"כ שיעור החזקה
% הון % הצבעה
סה"כ שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
_________ _________
_________ _________

הסברים:
1. יש לדווח גם על החזקת ני"ע המירים, לרבות ני"ע המירים שאינם רשומים למסחר.
2. במידה שבעל העניין מחזיק ביותר מסוג אחד של ניירות ערך בתאגיד, יש לציין את שיעור ההחזקה (לרבות בדילול מלא) בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו בשורה אחת בלבד.
3. בטופס זה יש לפרט את מצבת החזקותיהם של כלל בעלי העניין, לרבות אלה שלא חל שינוי בהחזקותיהם.
4. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, והמקנות זכויות בהון ובהצבעה, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף והנן מניות רדומות.
5. אם בעל העניין הוא תאגיד, אזי יש לציין גם מיהו בעל השליטה בתאגיד זה.
6. אם נושא משרה בכירה מחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, יש לפרט את החזקותיו בטבלת החזקות "בעלי עניין" כמפורט בסעיף א' לעיל.
7. אם בעל העניין או נושא המשרה הבכירה מחזיק גם בניירות ערך של חברת בת או של חברה קשורה לתאגיד המדווח, יובא פירוט בדבר החזקותיו אלה בשדה "הערות" המופיע במסגרת פרטי המחזיק.

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 1
סוג המחזיק: בעל עניין
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 513809749
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 50,259,935
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 2
סוג המחזיק: בעל עניין
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 512420647
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 52,713,438
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 3
סוג המחזיק: בעל עניין
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 050751924
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 18,848,208
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 4
סוג המחזיק: בעל עניין
סוג מספר זיהוי: מספר מזהה אחר
מספר זיהוי: 560019713
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בחו"ל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: ברמודה
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 83,585,001
שינוי בכמות ניירות הערך : 30,000,000
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 5
סוג המחזיק: חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 520036120
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 232,882
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 6
סוג המחזיק: חשבון נוסטרו
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 520018078
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 29,839,230
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 7
סוג המחזיק: חשבון נוסטרו
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 520000118
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 31,758,713
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 8
סוג המחזיק: חשבון נוסטרו
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 520029083
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 8,201,426
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 9
סוג המחזיק: בעל עניין
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 051772762
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 68,997,118
שינוי בכמות ניירות הערך : -68,997,118
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 10
סוג המחזיק: דירקטור/מנכ"ל
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 028685295
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 12,795,214
שינוי בכמות ניירות הערך : 1,500,000
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 11
סוג המחזיק: דירקטור/מנכ"ל
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 028685295
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1096387
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 1,250,000
שינוי בכמות ניירות הערך : 0
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 12
סוג המחזיק: קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 513765347
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 39,781,172
שינוי בכמות ניירות הערך : -3,423,964
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

שם המחזיק
שם המחזיק באנגלית כפי שמופיע בדרכון
מס' מחזיק: 13
סוג המחזיק: חשבון נוסטרו
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל
מספר זיהוי: 511382343
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של תאגיד לא
האם המניות המוחזקות הינן מניות רדומות לא
מספר נייר ערך בבורסה: 1083419
יתרה בדיווח מרכז קודם (כמות ניירות ערך): 234,117.67
שינוי בכמות ניירות הערך : 134,716
הסבר: במידה ומדווח על קיטון במספר יש לציין ערך שלילי, דהיינו עם סימן "-".
הערות:

למועד הגשת דוח זה ועל פי הוראות הדין, בעל השליטה בתאגיד הוא:
1
מספר מזהה לבעל השליטה: מספר מזהה 513809749
2
מספר מזהה לבעל השליטה: מספר מזהה 512420647
3
מספר מזהה לבעל השליטה: מספר תעודת זהות 050751924
4
מספר מזהה לבעל השליטה: מספר מזהה 560019713
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: טכנופלסט טכנולוגיות (1998) בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/01/2010

שם מדווח אלקטרוני: יוחאי רוברט , תפקידו: עו"ד, מזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: ר. יוחאי ושות', משרד עורכי דין .
דיזינגוף 50, מגדל על תל-אביב 64332 , טלפון: 03-5253972 , פקס: 03-5253983 , דואר אלקטרוני: ryohay@ryylaw.com 2