אסתר דומיניסיני false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 63
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת093 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/01/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-007035 שעת שידור: 08:59 08:52:59

דוח מיידי על מינוי דירקטור (שאינו תאגיד) או יחיד המכהן מטעם תאגיד שהוא דירקטור בחברה פרטית
תקנה 34 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097


1. שם משפחה ושם פרטי:
שם משפחה ושם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון Dominissini Ester
מין נקבה
סוג מספר זיהוי: מספר ת.ז.
מספר זיהוי: 060525441
אזרחות: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית ארץ אזרחות: _________

2. תאריך לידה: 22/04/1950

3. מען להמצאת כתבי בית דין:

4. התפקידים להם מונה:
דירקטור רגיל
אם מונה כיו"ר דירקטוריון התאגיד, האם משמש גם כמנכ"ל או שהנו קרובו של המנכ"ל _________
המינוי אושר באסיפה כללית ביום _________
אם מונה כיו"ר הדירקטוריון, האם ממלא תפקידים נוספים בחברה _________ ,פרוט

5. תפקיד קודם בחברה טרם המינוי:
אין

6. תאריך תחילת הכהונה: 17/01/2017

7. השכלה:
תואר תחום שם המוסד האקדמי
בוגר
מוסמך
בוגר
    השכלה אחרת ותעודות מקצועיות:
   

8. עיסוקים עיקריים ב – 5 השנים האחרונות:
התפקיד שמילא מקום העבודה משך הזמן שמילא בתפקיד

9. מונה כדירקטור חליף של _________ ותקופת כהונתו הינה עד _________
הסבר: יש למלא במידה וממונה כדירקטור חליף

10. הדירקטור מכהן כדירקטור בתאגיד אחר .
הסבר: אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד אחר יש לפרט את התאגידים בהם משמש כדירקטור.

11. הדירקטור אינו עובד של התאגיד, של חברה בת, או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו.
הסבר: אם עובד של התאגיד או חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו, יש לפרט.את התפקידים שהוא ממלא כאמור.

12. הדירקטור אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
הסבר: אם הדירקטור הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד, יש לפרט.

13.
א. הדירקטור אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד.
להלן מצבת החזקותיו:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות שיעור החזקה
הון הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
הון הצבעה
_________ _________ _________
_________ _________
_________ _________
ב. הדירקטור אינו מחזיק בניירות הערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות של התאגיד המדווח.
להלן מצבת החזקותיו:
מספר תאגיד שם התאגיד שם התאגיד באנגלית סוג מספר זיהוי מספר זיהוי של התאגיד
1 _________

14. הדירקטור אינו חבר בועדה או בוועדות של הדירקטוריון
הסבר: אם הדירקטור חבר בוועד או בוועדות של הדירקטוריון, יש לפרט.

15. האם החברה רואה את הדירקטור כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? _________

16. האם החברה רואה את הדירקטור כדירקטור בלתי תלוי? לא
כיצד הפך לבלתי תלוי _________ , ביום _________

17. הצהרת הדירקטור לפי סעיף 224 ב לחוק החברות : _________
הסבר: צירוף הצהרת הדירקטור נדרש גם במקום בו מינוי הדירקטור נעשה שלא על ידי האסיפה הכללית.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2016-01-074676        

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/12/2016
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1