נכון לתאריך: 17/01/2017 false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 346
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת097 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/01/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-007074 שעת שידור: 09:22 09:00:45

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 17/01/2017
מס' שם סוג ומספר זיהוי תפקיד תאריך מינוי/סיווג חבר בוועדות דירקטוריון
1
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
000088179
יו"ר דירקטוריון

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
2
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
050782184
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
3
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
056231475
דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 16/08/2015
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
4
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
054584198
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 26/08/2015 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
5
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
060525441
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
6
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
024770364
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
7
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
008001034
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
8
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
5374269
דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 09/11/2014
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
9
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
053492971
דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 03/11/2015
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
10
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
000634618
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
11
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
007249675
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 10/10/2012 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
12
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
008962581
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 18/08/2014 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
13
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
031285091
דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 20/11/2012
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
14
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
007129158
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 01/02/2011 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
15
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
022281927
מנהל כללי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
16
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
031692916
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
17
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
054186556
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
18
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
053258596
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
19
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
23999972
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
20
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
027771419
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
21
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
58074170
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
22
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
059764498
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
23
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
58845207
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
24
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
52302825
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
25
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
023978372
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
26
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
028765196
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
27
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
55722888
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
28
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
59066050
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
29
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
53360277
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
30
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
25596560
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול _________
ועדות נוספות:
הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2016-01-144091     2016-01-140839     2017-01-007035

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/12/2016
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1