נכון לתאריך: 17/01/2017 false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 346
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת097 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/01/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-007074 שעת שידור: 09:22 09:00:45

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.

להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 17/01/2017
מס' שם סוג ומספר זיהוי תפקיד תאריך מינוי/סיווג חבר בוועדות דירקטוריון
1
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
000088179
יו"ר דירקטוריון

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
2
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
050782184
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
3
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
056231475
דירקטור בלתי תלוי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת 16/08/2015
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
4
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
054584198
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 26/08/2015 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : כן
ועדת תגמול כן
ועדות נוספות:
5
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
060525441
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית לא
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
6
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
024770364
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול לא
ועדות נוספות:
7
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות