_________ false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 62
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת094 ( פומבי )   שודר במגנא: 01/02/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-011769 שעת שידור: 08:30 08:24:46

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970
הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097

1. שם פרטי: שלו
שם תאגיד/ שם משפחה: גבריאלה
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: Shalev Gabriela
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 007129158
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
2. התפקיד שחדל למלא:
1 דירקטור חיצוני
הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור
שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד:
סוג מספר זיהוי: _________
מספר זיהוי: _________
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _________
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________
3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 31/01/2017 תאריך תחילת הכהונה: 01/02/2011
4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד
.
הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.
5. אופן סיום הכהונה: סיום כהונה
6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד
האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא
הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300 . אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד – יש לדווח בטופס ת301 במקביל.
7. האם הדירקטור היה חבר בועדת דירקטוריון כן , שם הועדה
8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 לא
9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? כן
10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות
_________
הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.
11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? כן
האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? לא רלוונטי
האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים כן
12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 31/01/2017 בשעה: 23:59
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 30/01/2017
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1