_________ false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 469
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת089 ( פומבי )   שודר במגנא: 13/02/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-015405 שעת שידור: 08:48 08:46:38

דוח מיידי על תשלום ריבית


1. ביום 10/05/2017 תשולם ריבית בשיעור 0.54150 .
2. הריבית הינה ריבית ראשונה לא
3. הריבית משולמת בגין התקופה המתחילה ביום 10/02/2017 מסתיימת ביום 09/05/2017
הריבית המשולמת מחושבת על בסיס ריבית שנתית בשעור 2.1660
4. המועד הקובע (יום הקום): 28/04/2017
יום האקס: 30/04/2017
5. שיעור המס שינוכה במקור: מס יחידים 15 מס חברות 24
במידה והריבית הינה ממקורות שונים שיעור המס הינו השיעור המשוקלל. נא לפרט את הרכב מקורות הריבית באחוזים.


6.
מספר ני"ע זכאי שם נייר הערך סכום הריבית לנייר ערך אחד (לפני ההצמדה) הצמדה מטבע סכום ריבית מטבע תשלום שער יציג לתשלום בגין תאריך מס יחידים % מס חברות %
6040265 לאומי ש"ה נד 301 0.0054150
ללא
_________
ש"ח
_________
ש"ח _________ 15 24
הסבר: 1. יש לציין את סכום הריבית שתשולם בדיוק של עד 7 ספרות לאחר הנקודה העשרונית עבור תשלום בש"ח ועד 5 ספרות לאחר הנקודה העשרונית במקרה של תשלום במטבע אחר.
2. השער היציג מתפרסם אחר הצהרים. לכן, התאריך של השער היציג הידוע ביום כלשהו הוא יום קודם לכן.


מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/02/2017
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1