_________ false
מגוריט ישראל בע"מ 1 56
MEGUREIT ISRAEL LTD
מספר ברשם: 515434074 11239

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת085 ( פומבי )   שודר במגנא: 01/03/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-020847 שעת שידור: 18:00 18:00:20

דוח מיידי על היווצרות מניות רדומות בהון המניות המונפק של התאגיד, שינוי במספרן או בזהות המחזיק בהן
תקנה 31 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 33 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
אין לדווח על שינוי זה גם בטופס ת-76
הרינו לדווח כי בתאריך 01/03/2017
מתאריך _________ עד תאריך _________
חל שינוי במספר המניות הרדומות שבהון התאגיד


1
שם המחזיק במניות הרדומות:
שם המחזיק באנגלית:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 515434074
סוג המחזיק: התאגיד המדווח
אזרחות/ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל
ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: _________
שם המנייה: מגוריט מניה רגילה מס' ני"ע בבורסה: 1139195
מהות השינוי : גידול רכישה בבורסה _________
מספר תשקיף: _________
הסבר: לשימוש פנימי של הרשות - במקרה של שימוש בתכנית ATM יש להזין את מספר התשקיף מכוחו החלה תכנית ה- ATM.
התאריך בו בוצעה העסקה: 01/03/2017
שער העסקה: 85.37 מטבע: אג'
מספר המניות הרדומות שהוחזקו על ידי המחזיק טרם השינוי היה: 958,122
כמות המניות נשוא השינוי: + 276,427
מספר המניות הרדומות שמוחזקות על ידי המחזיק לאחר השינוי הוא: 1,234,549
שיעור הון המניות המונפק בתאגיד, המוחזק לאחר השינוי בידי המחזיק במניות הרדומות הינו: % 0.51
האם המניות נרכשו בהתאם לתכנית רכישה שאושרה בחברה: כן
שיעור הביצוע המצטבר של התכנית לאחר השינוי : % 10.46
תאריך הדיווח על תכנית הרכישה: 11/12/2016

מצבת המניות הרדומות של התאגיד

1
שם המניה: מגוריט מניה רגילה 0.01 ש"ח מס' ני"ע: 1139195
מספר המניות בהון הרשום: 10,000,000,000
מספר המניות בהון המונפק והנפרע: 240,622,100
מספר המניות הרדומות לפי סעיף 308 או לצורך תכנית ATM: 1,234,549
מספר המניות חסרות זכויות לפי סעיף 333 (א): _________
מספר המניות חסרות זכויות לפי סעיף 340: _________
מספר המניות חסרות זכויות לפי סעיף 181: _________
סך המניות ללא זכות בהון וללא זכות בהצבעה: 1,234,549
% המניות ללא זכויות מההון המונפק והנפרע: 0.51
מספר המניות הרדומות לפי סעיף 309 (ב) ("רדומות בת"): _________
(לא כולל מניות המוחזקות ע"י חב' בת לפי סעיף 369 אשר נרכשו לפני פברואר 2000 והן בעלות זכויות מלאות בהצבעה ובהון)
מס' מניות חסרות זכויות הצבעה לפי סעיף 333 (ב): _________
% המניות חסרות הזכויות בהצבעה אך בעלות זכויות בהון מסך כל ההון המונפק מנייר זה: _________
מספר המניות לחישוב הזכויות בהצבעה: 239,387,551
מספר המניות לחישוב הזכויות בהון: 239,387,551

הערה: מספרי הסעיפים שלהלן הם מתוך חוק החברות, התשנ"ט - 1999.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/02/2017
שם מקוצר: מגוריט
כתובת: דרך אבא הלל 12 , רמת-גן 5250606   טלפון: 03-5007577 , פקס: 03-9442727
דואר אלקטרוני: office@megureit.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת: אינדקס נדל"ן למגורים בישראל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: רוזנבוך ארז יצחק תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: ארז רוזנבוך משרד עורכי דין
כתובת: אבא הלל 12 , רמת גן 5250606 טלפון: 03-5228833 פקס: 03-5229933 דואר אלקטרוני: amos@er-adv.com 1