_________ false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 59
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת088 ( פומבי )   שודר במגנא: 06/04/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-038952 שעת שידור: 20:01 19:18:55

דוח מיידי על הענקת זכויות לרכישת מניות (ני"ע המירים להון מניות)
תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) תש"ל-1970
1. הרינו להודיע כי בתאריך 06/04/2017 העניק התאגיד זכויות לרכישת מניות כדלקמן:

1
סוג ני"ע שהוקצה: אחר
כמות ני"ע שהוקצו: 578969
סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו:
סוג המניות שינבעו ממימוש/ מהמרת ני"ע: רגילות 1.0 ש"ח ע.נ.
המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: 604611
כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: 578969
סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
התקופה בה ניתן לממש את ני"ע :
החל מיום 31/03/2018 ועד יום 15/04/2099
ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: לא
2. הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך דוח הצעה פרטית שפורסם ביום 30/03/2017 ומספר האסמכתא שלו הינו 2017-01-033966
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2017-01-033966        

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1