עדכון בנושא עסקת XIO false
מיטב דש השקעות בע"מ 1 35
MEITAV DASH INVESTMENTS LTD
מספר ברשם: 520043795 2677

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 12/04/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-039834 שעת שידור: 08:51 07:53:21

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: עדכון בנושא עסקת XIO

1.
_________

2.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
11/04/2017 בשעה 21:00 .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2016-01-135283     2017-01-025404    

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
שם מקוצר: מיטב דש השקעות
כתובת: ששת הימים 30 , בני ברק 5120261   טלפון: 03-7903000 , פקס: 03-5169001
דואר אלקטרוני: Liat.David@MeitavDash.co.il   אתר החברה: www.meitavdash.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מיטב דש השקעות בע"מ, דש איפקס הולדינגס בע"מ, ברגר הולדינגס 1 (1992) בע"מ, דור-ברגר ניהול תיקי השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: כהן-דוד ליאת תפקידו: סמנכ"ל ויועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ששת הימים 30 , בני ברק 5120261 טלפון: 03-7903000 פקס: 03-5169001 דואר אלקטרוני: liat.david@meitavdash.co.il 1