הבשלת יחידות "RSU 2014" למניות לאומי false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 58
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 9519

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת087 ( פומבי )   שודר במגנא: 18/04/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-040293 שעת שידור: 09:20 08:34:01

מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970

מהות השינוי :
הסבר:יש לתאר בקצרה את מהות השינוי


1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:
שם וסוג ני"ע מס' ני"ע בבורסה כמות בהון הרשום הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון כמות נוכחית
כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים
604611 3215000000
1,523,496,475 1,523,523,613
1,523,450,068
6040141 0
1,349,998,000 1,349,998,000
1,349,998,000
6040158 0
950,000,000 950,000,000
950,000,000
6040091 0
400,000,000 400,000,000
0
6040174 0
27,138 0
0
6040232 0
643,030,321 643,030,321
643,030,321
6040273 0
3,271,610,000 3,271,610,000
3,271,610,000
6040281 0
2,206,039,000 2,206,039,000
2,206,039,000
6040299 0
1,870,745,000 1,870,745,000
1,870,745,000
6040257 0
999,999,000 999,999,000
999,999,000
6040265 0
999,999,000 999,999,000
999,999,000
6040315 0
5,338,151,000 5,338,151,000
5,338,151,000
6040323 0
1,150,000,000 1,150,000,000
1,150,000,000
6040331 0
925,750,000 925,750,000
925,750,000
6040349 0
625,766 625,766
0
6040364 0
578,969 578,969
0
הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי : בתאריך 14/04/2017
מתאריך _________ עד תאריך _________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי
הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.

1
שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: חברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 510098064
מהות השינוי: אחר
תאריך השינוי: 14/04/2017 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: לא
סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:
מס' ני"ע בבורסה: 6040174
כמות השינוי: 27,138
יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 0
נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה.
נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה.
הונפק לצורך תכנית ATM
אחר.
הסברים:
1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.
2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.
3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".
4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.


חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי
הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם

1
שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________
סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________
תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________
סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:
מס' ני"ע בבורסה: _________
כמות השינוי: _________
יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________

3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:
מס' שם בעל המניות הרשום סוג מספר זיהוי מספר זיהוי מספר נייר ערך בבורסה סוג המניות וערכן הנקוב כמות המניות האם מחזיק את המניות כנאמן
1 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________
4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 mirsham3_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב מרשם_ניירות_הערך3_isa.pdf
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
2017-01-033966     2016-01-072231     2016-01-037192

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סקסטיין דוד ראול תפקידו: עו"ד, מזכיר כללי שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 6513616 טלפון: 076-8857984 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: David.sackstein@bankleumi.co.il 1