הרחבת סדרת אגרות חוב false
נורסטאר החזקות אינק. 1 75
NORSTAR HOLDINGS INC
מספר ברשם: 44528798375 10469

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 24/04/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-034495 שעת שידור: 09:25 09:23:51

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: הרחבת סדרת אגרות חוב
מצורף קובץ _________

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 23/04/2017 בשעה: 22:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
שם מקוצר: נורסטאר החזקות
כתובת: אבא הלל סילבר 16, אצל מיתר,ליקוורניק,גבע&לשם ברנדויין ושות', , רמת גן 52506   טלפון: 03-6103100 , 03-6103655 פקס: 03-6103111
דואר אלקטרוני: MEITAR@MEITAR.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת: גזית אינק.

שם מדווח אלקטרוני: סלע תומר תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: מיתר ליקוורניק גבע לשם, טל, עורכי דין
כתובת: אבא הילל סילבר 16 , רמת גן 5250608 טלפון: 03-6103100 פקס: 03-6103111 דואר אלקטרוני: tsela@meitar.com 2