דוח מצב כספי והכנסות- ארה"ב false
בנק לאומי לישראל בע"מ 1 75
BANK LEUMI LE- ISRAEL B.M
מספר ברשם: 520018078 11099

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 27/04/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-043710 שעת שידור: 18:05 18:01:54

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: דוח מצב כספי והכנסות- ארה"ב
מצורף קובץ _________

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 27/04/2017 בשעה: 17:59
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/03/2017
שם מקוצר: לאומי
כתובת: יהודה הלוי 34, בית לאומי , תל אביב 6513616   טלפון: 076-8858111 , 076-8859419 פקס: 076-8859732
דואר אלקטרוני: Livnat.Ein-Shay@bll.co.il   אתר החברה: www.leumi.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: וילדר לבנת ליבי תפקידו: מזכיר הבנק שם חברה מעסיקה: בנק לאומי לישראל בע"מ
כתובת: יהודה הלוי 34 , תל אביב 61000 טלפון: 076-8859419 פקס: 076-8859732 דואר אלקטרוני: livnat.ein-shay@bll.co.il 1