מכירת מניות איי.די.או גרופ false
שיכון ובינוי בע"מ 1 35
SHIKUN & BINUI LTD
מספר ברשם: 520036104 6705

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/12/2017
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2017-01-119452 שעת שידור: 10:52 10:48:47

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: מכירת מניות איי.די.או גרופ


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
31/12/2017 בשעה 08:55 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 11/12/2017
שם מקוצר: שיכון ובינוי
כתובת: הירדן , איירפורט סיטי 70100   טלפון: 03-6301111 , פקס: 03-6301595
דואר אלקטרוני: hezi_ka@shikunbinui.com   אתר החברה: http://www.shikunbinui.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: שיכון ובינוי אחזקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קטן יחזקאל תפקידו: יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: הירדן 1.א' , איירפורט סיטי 70100 טלפון: 03-6301517 פקס: 03-6301520 דואר אלקטרוני: hezi_ka@shikunbinui.co.il 1