דוח מיידי false
דלק מערכות אנרגיה בע"מ 1 75
DELEK ENERGY SYSTEMS LTD
מספר ברשם: 520032681 9451

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 13/03/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-024166 שעת שידור: 18:36 18:31:47

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: דוח מיידי


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ _________ _________


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 13/03/2018 בשעה: 15:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2018
שם מקוצר: דלק אנרגיה
כתובת: אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח 4612001   טלפון: 09-8638444 , פקס: 09-8638577
דואר אלקטרוני: yaelg@delek-group.com   אתר החברה: www.delekenergy.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: דלק חיפושי נפט בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: גירון יעל דוניה תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה: קבוצת דלק בע"מ
כתובת: גיבורי ישראל 7 , נתניה 42504 טלפון: 09-8638400 פקס: 09-8638577 דואר אלקטרוני: yaelg@delek-group.com 2