היתר החזקה ומכירת מניות DCL false
בנק דקסיה ישראל בע"מ 1 35
DEXIA ISRAEL BANK LTD
מספר ברשם: 520019753 7679

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 18/03/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-020775 שעת שידור: 09:30 09:29:40

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: היתר החזקה ומכירת מניות DCL


1.
Report18032018_isa.pdf

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
18/03/2018 בשעה 09:20 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2018
שם מקוצר: דקסיה ישראל
כתובת: הארבעה 19 , תל אביב 64739   טלפון: 03-7647600 , פקס: 03-6868336
דואר אלקטרוני: customercare@dexia-israel.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת: דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ, אוצר השלטון המקומי בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: צאלים זהר תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: , טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: zohar.tseelim@dexia-israel.co.il 1