_________ false
בנק דקסיה ישראל בע"מ 1 384
DEXIA ISRAEL BANK LTD
מספר ברשם: 520019753 7679

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת079 ( פומבי )   שודר במגנא: 20/03/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-021876 שעת שידור: 18:42 18:40:16

דוח מיידי על מי שחדל להיות בעל עניין בתאגיד
לפי תקנה 33 (ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
הערה: בכל מקום שמתייחסים לבעל ענין הכוונה גם לבעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה


1. פרטי המחזיק:
שם פרטי: _________

שם משפחה/שם תאגיד:
סוג מספר זיהוי: מספר רשם בארץ ההתאגדות בחו"ל

מספר זיהוי: 351804042

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בחו"ל

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: צרפת

מען:
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא

2. פרטי הפעולה שבעקבותיה חדל המחזיק להיות בעל עניין בתאגיד:
א. מהות הפעולה קיטון עקב מכירה מחוץ לבורסה
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה:
ג. מספר נייר ערך בבורסה: 711010

ד. תאריך ביצוע הפעולה 19/03/2018

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה : 519,950

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 67,400 אג' _________

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

3. א. אחזקותיו לאחר הפעולה:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות* שיעור אחזקה
% הון % הצבעה
שיעור אחזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
0 0 לא
0 0
0 0

ב. המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית
המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך מכהן/כיהן כנושא משרה בחברה שאינו מנכ"ל או דירקטור ולא היה בעל ענין מכוח החזקותיו.
המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית. להלן פירוט החזקותיו:
המחזיק שם סוג וסדרה של נייר ערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות
_________ _________ _________ _________

הסברים:
1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי האחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.
2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.
4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית,יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.
* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4. פרטים נוספים:

5. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 20/03/2018 בשעה 17:20
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 20/02/2018
שם מקוצר: דקסיה ישראל
כתובת: הארבעה 19 , תל אביב 64739   טלפון: 03-7647600 , פקס: 03-6868336
דואר אלקטרוני: customercare@dexia-israel.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת: דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ, אוצר השלטון המקומי בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: צאלים זהר תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: , טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: zohar.tseelim@dexia-israel.co.il 1