הסכמה בין בעל מניות באי.די.או false
שיכון ובינוי בע"מ 1 35
SHIKUN & BINUI LTD
מספר ברשם: 520036104 11967

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 25/09/2018
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2018-01-085708 שעת שידור: 07:34 07:19:06

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: הסכמה בין בעל מניות באי.די.או


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
20/09/2018 בשעה 23:00 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/09/2018
שם מקוצר: שיכון ובינוי
כתובת: הירדן , איירפורט סיטי 70100   טלפון: 03-6301111 , פקס: 03-6301595
דואר אלקטרוני: yaki_m@shikunbinui.com   אתר החברה: http://www.shikunbinui.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: שיכון ובינוי אחזקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: רז טל פרץ תפקידו: מנהל כספים ראשי שם חברה מעסיקה: -
כתובת: הירדן 1.א' , קריית שדה התעופה 7010000 טלפון: 03-6301518 פקס: 03-6301116 דואר אלקטרוני: talr@shikunbinui.com 1