תיקון להסכם עם שותפות תמר false
חברת החשמל לישראל בע"מ 1 35
ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD
מספר ברשם: 520000472 11071

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/02/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-013663 שעת שידור: 09:22 09:10:09

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע: תיקון להסכם עם שותפות תמר


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
14/02/2019 בשעה 16:40 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2018
שם מקוצר: חשמל
כתובת: נתיב האור 1 ת"ד10 , חיפה 3100001   טלפון: 076-8631555 , פקס: 072-3431804
דואר אלקטרוני: yael.nevo@iec.co.il   אתר החברה: www.iec.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: דויטשמן אברהם תפקידו: סמנכ"ל כספים וכלכלה שם חברה מעסיקה:
כתובת: נתיב האור 1 , חיפה 3100001 טלפון: 072-3433550 פקס: 072-3428139 דואר אלקטרוני: arik.glikman@iec.co.il 1