_________ false
מוניציפל בנק בע"מ 1 32
MUNICIPAL BANK LTD
מספר ברשם: 520019753 7679

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת048 ( פומבי )   שודר במגנא: 30/06/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-055722 שעת שידור: 17:44 17:43:24

דוח מיידי על תוצאות אסיפה
תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך, (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970


ב אסיפה מיוחדת _________ מיום 30/06/2019 שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-043914
ושהנושאים שעלו בה לסדר היום:
מס"ד הנושא
1

נתקבלו ההחלטות המפורטות להלן:
Voting30062019_isa.pdf
הסבר: במידה שהאסיפה קיבלה החלטה אשר הרוב הנדרש בה לפי הדין אינו רוב רגיל, יובאו בדוח גם פרטים אלה: סך כל המניות שהשתתפו בהצבעה, מספר המניות שהצביעו בעד ההצעה ונגדה ושיעורם של אלה מסך כל המניות שנכללו במניין הקולות לצורך ההצבעה, בהבחנה בין בעלי השליטה או מי מטעמם לבין אלה שאינם בעלי השליטה או מי מטעמם, וכן תצוין כל הבחנה אחרת בין בעלי המניות הנדרשת לשם קבלת ההחלטה.

ההחלטה שהתקבלה היא לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות. במקרים אלו יובא גם פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה, כמפורט להלן:
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40 יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף. יש להזין את נתוני ההצבעה לפי סדר הנושאים שלעיל.
קובץ _________ . הקובץ יכלול לגבי כל מצביע את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שלעיל:
מס"ד ספרור נושא בסדר היום שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1) שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע כמות ני"ע עניין אישי (2) אופן ההצבעה כתב הצבעה / יפוי כח
1 נושא _________ _________ _________ _________ _________ _________
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.

1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________


שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________


סוג מספר זיהוי: _________


מספר זיהוי: _________


ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________


מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _________ _________ _________


שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________


מס' זיהוי מיופה כח: _________


מדינת הדרכון: _________


אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:


דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח תאריך פרסום מספר אסמכתא
מקורי 23/05/2019 2019-01-043914
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 25/06/2019
שם מקוצר: מוניציפל בנק
כתובת: הארבעה 19 , תל אביב 6473919   טלפון: 03-7647600 , פקס: 03-6868336
דואר אלקטרוני: SaritL@MuniBank.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת: בנק דקסיה ישראל בע"מ, דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ, אוצר השלטון המקומי בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: צאלים זהר תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: הארבעה 19 , תל אביב 6473919 טלפון: 03-7647600 פקס: דואר אלקטרוני: ZoharT@MuniBank.co.il 1