החלטה על פניה לביהמ"ש false
טכנופלס ונצ'רס בע"מ 1 75
TECHNOPLUS VENTURES LTD
מספר ברשם: 520044298 1358

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 15/08/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-085381 שעת שידור: 17:35 17:20:45

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: החלטה על פניה לביהמ"ש


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ _________ _________


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 15/08/2019 בשעה: 16:00
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2019
שם מקוצר: טכנופלס ונצ'רס
כתובת: מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי , תל-אביב 67023   טלפון: 03-6074200 , פקס: 03-6074202
דואר אלקטרוני: INFO@TECHNOPLUSVC.COM   אתר החברה: www.technoplusvc.com

שמות קודמים של ישות מדווחת: טכנופלסט טכנולוגיות (1998) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: כץ חן תפקידו: מנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: מנחם בגין 132 , תל אביב 67023 טלפון: 03-6074200 פקס: 03-6074202 דואר אלקטרוני: chen@technoplusvc.com 1