_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 486
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת126 ( פומבי )   שודר במגנא: 18/08/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-085543 שעת שידור: 08:49 08:47:45

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970


תקופת הדיווח: 30/06 לשנה שנה נוכחית 2019

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 7,857 0 0 0 0 0 3,849 11,706
שנה שניה 0 87,857 0 0 0 0 0 1,832 89,689
שנה שלישית 0 7,857 0 0 0 0 0 1,190 9,047
שנה רביעית 0 7,857 0 0 0 0 0 893 8,750
שנה חמישית ואילך 0 18,751 0 0 0 0 0 942 19,693
סה"כ 0 130,179 0 0 0 0 0 8,706 138,885

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 7,857 0 0 0 0 0 3,849 11,706
שנה שניה 0 87,857 0 0 0 0 0 1,832 89,689
שנה שלישית 0 7,857 0 0 0 0 0 1,190 9,047
שנה רביעית 0 7,857 0 0 0 0 0 893 8,750
שנה חמישית ואילך 0 18,751 0 0 0 0 0 942 19,693
סה"כ 0 130,179 0 0 0 0 0 8,706 138,885

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 222 0 0 0 0 0 0 222
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 1,062 0 0 0 0 0 0 1,062
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 1,284 0 0 0 0 0 0 1,284

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 39,000 0 0 0 0 0 3,073 42,073
שנה שלישית 0 6,000 0 0 0 0 0 473 6,473
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 45,000 0 0 0 0 0 3,546 48,546

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 130,279
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 130,279
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 06/08/2019
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1