_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 312
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת049 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/10/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-092679 שעת שידור: 09:20 08:31:18

דוח מיידי על תוצאות אסיפה
תקנה 36ד לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970
תקנה 13 לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א- 2001
תקנה 22 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות
הבהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (ת-460)


1. מספר מזהה לאסיפה: 2019-01-083652

מספר נייר הערך בבורסה שזיכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1159037
שם בבורסה של נייר הערך המזכה: אלטשולר שחם גמל

2. באסיפה אסיפה מיוחדת אשר התכנסה ביום 30/10/2019 , שהודעה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו 2019-01-083652
ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:
הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס ת460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.
מס"ד פרטים על הנושא תמצית ההחלטה האסיפה החליטה
1 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
2 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
3 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
4 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
5 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
6 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): מינוי / הארכת כהונת דירקטור חיצוני כאמור בסעיפים 239(ב) או 245 לחוק החברות

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר
7 תמצית הנושא:

סוג הרוב הנדרש לאישור: אינו רוב רגיל

סיווג החלטה לפי סעיפים בחוק החברות (מלבד סעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות): הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג

לא
עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות.

סוג העסקה / נושא להצבעה:
_________
לאשר


פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל:
1
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
160,778,161
שיעורם מהכמות:
% 96.73
כמות:
5,432,701
שיעורם מהכמות:
% 3.27
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
17,119,261
שיעורם (2):
% 75.91
כמות:
5,432,701
שיעורם (2):
% 24.09
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 75.91


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 3.27


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

2
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
165,925,862
שיעורם מהכמות:
% 99.83
כמות:
285,000
שיעורם מהכמות:
% 0.17
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
22,266,962
שיעורם (2):
% 98.74
כמות:
285,000
שיעורם (2):
% 1.26
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 98.74


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.17


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
166,210,862
שיעורם מהכמות:
% 100
כמות:
0
שיעורם מהכמות:
% 0
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
22,551,962
שיעורם (2):
% 100
כמות:
0
שיעורם (2):
% 0
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 100


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

4
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
166,210,862
שיעורם מהכמות:
% 100
כמות:
0
שיעורם מהכמות:
% 0
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
22,551,962
שיעורם (2):
% 100
כמות:
0
שיעורם (2):
% 0
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 100


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

5
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
165,222,161
שיעורם מהכמות:
% 99.41
כמות:
988,701
שיעורם מהכמות:
% 0.59
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
21,563,261
שיעורם (2):
% 95.62
כמות:
988,701
שיעורם (2):
% 4.38
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 95.62


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.59


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

6
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
165,925,862
שיעורם מהכמות:
% 99.83
כמות:
285,000
שיעורם מהכמות:
% 0.17
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
22,266,962
שיעורם (2):
% 98.74
כמות:
285,000
שיעורם (2):
% 1.26
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 98.74


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 0.17


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

7
א. תמצית הנושא:
ב. האסיפה החליטה: לאשר


ג. ההחלטה עוסקת בנושא: _________
כמות הצבעה בעד הצבעה נגד
סך זכויות ההצבעה 191,545,900
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה 166,210,862
המניות / ני"ע שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה 166,210,862 כמות:
160,777,259
שיעורם מהכמות:
% 96.73
כמות:
5,432,701
שיעורם מהכמות:
% 3.27
המניות / ני"ע שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו כבעלי ענין אישי (1) 22,551,962 כמות:
17,118,359
שיעורם (2):
% 75.91
כמות:
5,432,701
שיעורם (2):
% 24.09
כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לטור "כמות" באותה השורה
(1) כמות המניות/ני"ע שהשתתפו בהצבעה, ולא סווגו כמניות שלבעליהן יש עניין אישי / כמניות שאינן בעלי שליטה, ולענין מינוי דח"צים אינן בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.
(2) שיעור ההצבעה בעד/נגד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי ענין אישי בעסקה / שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה.


שיעור ההצבעה בעד אישור העסקה מתוך סך המצביעים שאינם בעלי שליטה בחברה/שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה: % 75.91


שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה : % 3.27


הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות המניות שהשתתפו בהצבעה, גדולה מכמות המניות שנכללו במנין הקולות לצורך הצבעה.


לא החברה סיווגה בעל מניות שהצביע נגד העסקה כבעל ענין אישי
לא החברה סיווגה בעל מניות שלא בהתאם לסיווג שהוא סיווג את עצמו

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:
קובץ תוצאות_אסיפה_כללית_לדיווח_isa.pdf . הקובץ יכלול, לגבי כל מצביע, את הנתונים הנדרשים בטופס זה.
פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:
מס"ד ספרור נושא בסדר היום שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (עברית) (1) שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע כמות ני"ע עניין אישי (2) אופן ההצבעה כתב הצבעה / יפוי כח
1 נושא _________ _________ _________ _________ _________ _________
הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.
הסברים:
(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.
(2) בין אם מדובר בעניין אישי של בעל המניות או המחזיק בני"ע או בעניין אישי של מיופה הכח.
בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:
• כאשר מדובר באישור כפל כהונה יו"ר – מנכ"ל (לפי סעיף 121(ג) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה;
• כאשר מדובר במינוי דח"צ (לפי סעיף 239(ב) לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל שליטה או בעל עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשרים עם בעל השליטה;
• כאשר מדובר בעסקה חריגה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (לפי סעיף 275 לחוק החברות) – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל ענין אישי באישור העסקה;
• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות – יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אישי, בהתאם להחלטה.

1
שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (עברית) : _________


שם משפחה בעל המניות או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) :
שם פרטי בעל המניות או המחזיק בני"ע (לועזית) : _________


סוג מספר זיהוי: _________


מספר זיהוי: _________


ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _________


מקום התאגדות של בעל המניות או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _________ _________ _________


שם מיופה הכח:
סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _________


מס' זיהוי מיופה כח: _________


מדינת הדרכון: _________


אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:
דו"ח תאריך פרסום מספר אסמכתא
מקורי 25/09/2019 2019-01-083652
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/10/2019
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1