נכון לתאריך: 30/10/2019 false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 346
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת097 ( פומבי )   שודר במגנא: 31/10/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-092688 שעת שידור: 09:32 09:21:32

דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה
תקנה 34(ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
לתשומת ליבכם, הגדרת נושא משרה בכירה בתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 מכילה, בין היתר, גם דירקטור.


להלן מצבת נושאי המשרה הבכירה והדירקטורים החליפיים בתאגיד נכון לתאריך 30/10/2019
מס' שם סוג ומספר זיהוי תפקיד תאריך מינוי/סיווג חבר בוועדות דירקטוריון
1
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
27700244
יו"ר דירקטוריון

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
2
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
027488758
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
3
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
024433625
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
4
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
017716655
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
5
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
012524336
דירקטור רגיל

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: לא
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: לא

ועדות נוספות:
6
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
051205508
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 20/03/2014 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
7
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
023942162
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 25/05/2017 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
8
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
022197297
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 01/06/2018 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
9
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
022433072
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 01/08/2019 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
10
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
058465790
דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כן
מועד המינוי 01/08/2019 מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: כן
ועדת מאזן : לא
ועדת תגמול: כן

ועדות נוספות:
11
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
023016678
מנהל כללי

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
12
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
037827888
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
13
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
013234406
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
14
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
038308466
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
15
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
037568177
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
16
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
036391852
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
17
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
022843908
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
18
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
034916379
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
19
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
037408978
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:
20
שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
מספר תעודת זהות
037966694
אחר

בעל מומחיות חשבונאית פיננסית _________
מועד המינוי _________ מועד סיווגו כדב"ת _________
ועדת ביקורת: _________
ועדת מאזן : _________
ועדת תגמול: _________

ועדות נוספות:

הסבר:
1. ככול ונושא המשרה הבכירה חבר באחת או יותר מועדות הדירקטוריון, יש לפרט את שם הועדה או הועדות.
2. ועדת מאזן הנה הועדה לבחינת הדוחות הכספיים לפי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים), התש"ע – 2010.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/10/2019
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1