_________ false
קבוצת דלק בע"מ 1 486
DELEK GROUP LTD
מספר ברשם: 520044322 7673

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת126 ( פומבי )   שודר במגנא: 28/11/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-103875 שעת שידור: 11:59 11:30:14

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970


תקופת הדיווח: 30/09 לשנה שנה נוכחית 2019

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 719,430 163,783 0 0 0 0 0 278,342 1,161,555
שנה שניה 719,430 202,836 0 0 0 0 0 233,081 1,155,347
שנה שלישית 420,127 1,480,704 0 0 0 0 0 167,288 2,068,119
שנה רביעית 344,223 737,025 0 0 0 0 0 105,998 1,187,246
שנה חמישית ואילך 0 1,916,645 0 0 0 0 0 127,534 2,044,179
סה"כ 2,203,210 4,500,993 0 0 0 0 0 912,243 7,616,446

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 12,216 515,957 0 0 0 0 0 4,898 533,071
שנה שניה 29,523 0 0 0 0 0 0 3,466 32,989
שנה שלישית 12,216 0 0 0 0 0 0 2,592 14,808
שנה רביעית 12,216 0 0 0 0 0 0 2,231 14,447
שנה חמישית ואילך 66,173 0 0 0 0 0 0 5,311 71,484
סה"כ 132,344 515,957 0 0 0 0 0 18,498 666,799

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 731,646 679,740 0 0 0 0 0 283,240 1,694,626
שנה שניה 748,953 202,836 0 0 0 0 0 236,547 1,188,336
שנה שלישית 432,343 1,480,704 0 0 0 0 0 169,880 2,082,927
שנה רביעית 356,439 737,025 0 0 0 0 0 108,229 1,201,693
שנה חמישית ואילך 66,173 1,916,645 0 0 0 0 0 132,845 2,115,663
סה"כ 2,335,554 5,016,950 0 0 0 0 0 930,741 8,283,245

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 13,691 70,000 190,250 1,818 22,064 0 0 0 297,823
שנה שניה 5,470 0 0 0 0 0 0 0 5,470
שנה שלישית 0 101,500 0 0 0 0 0 0 101,500
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 7,188 0 0 1,044,600 0 0 0 0 1,051,788
התחייבות חד פעמית 31,303 0 0 66,712 0 0 0 0 98,015
סה"כ 57,652 171,500 190,250 1,113,130 22,064 0 0 0 1,554,596

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 13,691 0 0 0 22,064 0 0 0 35,755
שנה שניה 5,470 0 0 0 0 0 0 0 5,470
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 7,188 0 0 0 0 0 0 0 7,188
התחייבות חד פעמית 24,592 0 0 66,712 0 0 0 0 91,304
סה"כ 50,941 0 0 66,712 22,064 0 0 0 139,717

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 1,344,885 0 0 0 0 0 201,595 1,546,480
שנה שניה 0 198,856 0 522,300 0 0 0 149,929 871,085
שנה שלישית 0 116,990 190,250 0 0 0 0 136,747 443,987
שנה רביעית 0 109,135 0 1,208,254 0 0 0 96,376 1,413,765
שנה חמישית ואילך 0 462,955 0 1,044,600 0 0 0 149,459 1,657,014
סה"כ 0 2,232,821 190,250 2,775,154 0 0 0 734,106 5,932,331

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר דולר קנדי _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י"ב (1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 312,133
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 1,189,570
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/10/2019
שם מקוצר: דלק קבוצה
כתובת: אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח 4612001   טלפון: 09-8638444 , פקס: 09-8854955
דואר אלקטרוני: BARTFELD@DELEK.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: משרקי ברק תפקידו: מנהל כספים ראשי שם חברה מעסיקה: קבוצת דלק בע"מ
כתובת: גיבורי ישראל 7 , נתניה 42504 טלפון: 09-8638444 פקס: 09-8638577 דואר אלקטרוני: Mashraki_b@delek.co.il 2