_________ false
צ.מ.ח המרמן בע"מ 1 47
Z.M.H HAMMERMAN LTD
מספר ברשם: 512531203 11062

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת076 ( פומבי )   שודר במגנא: 11/12/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-108267 שעת שידור: 11:53 11:43:55

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה 33 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970
הערה: טופס זה מיועד לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של התאגיד המדווח בלבד. לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, יש להשתמש בטופס ת121


1
שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק:
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון:
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות


מספר זיהוי של המחזיק: 051953750


סוג המחזיק: דירקטור/מנכ"ל


האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא


שם בעל השליטה בבעל העניין
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית


ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________


מספר נייר ערך בבורסה: 1104058


שם וסוג נייר הערך:
מהות השינוי: קיטון _________ עקב מכירה בבורסה
הערה: רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה, תסווג כעסקה מחוץ לבורסה, אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.


האם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות (שינוי מצטבר): מספר עסקאות


תאריך השינוי: 10/12/2019


שער העסקה: 1,894   מטבע אג'


היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות: לא


יתרה (בכמות ניירות ערך) בדיווח האחרון: 934,944   שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח האחרון: % 5.17


שינוי בכמות ניירות הערך: 4,719 -


יתרה נוכחית (בכמות ניירות ערך): 930,225   שיעור החזקה נוכחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % 5.14


שיעור החזקה לאחר השינוי: בהון: % 5.14   בכח ההצבעה: % 5.14


שיעור החזקה לאחר השינוי בדילול מלא: בהון: % 5.14   בכח ההצבעה: % 5.14


מס' ביאור _________
הערה: אם נבחר ערך גידול עקב רכישה כפויה של ני"ע מושאלים או ערך קיטון עקב מכירה כפויה של ני"ע מושאלים אזי ני"ע מושאלים שלא הוחזרו למשאיל ולפיכך הפכה פעולת השאילה לרכישה כפויה ופעולת ההשאלה למכירה כפויה

מס' ביאור
1


1. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום
.
2. אם השינוי הוא בדרך של חתימה על כתב ההשאלה נא לציין פרטים בדבר אופן סיום ההשאלה
.
הסבר: יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים ע"י בעל העניין.

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 10/12/2019   בשעה 21:00

4. פירוט הפעולות שגרמו לשינוי _________
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/12/2019
שם מקוצר: צמח המרמן
כתובת: פרופ' דן שכטמן (ת.ד.1049) 10 , חדרה 3811001   טלפון: 04-9049999 , פקס: 04-8214724
דואר אלקטרוני: info@zhg.co.il  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אמור דוד תפקידו: סמנכ"ל כספים ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: פרופ' דו שכטמן (ת.ד.1049) 10 , חדרה 3811001 טלפון: 04-9049999 פקס: 04-8214724 דואר אלקטרוני: davida@zhg.co.il 1