מו"מ מתקדם להכנסת לאומי פרטנרס לריטיילורס, דיווח שהגשתו עוכבה false
פוקס - ויזל בע"מ 1 35
FOX-WIZEL LTD
מספר ברשם: 512157603 11769

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 12/12/2019
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2019-01-108591 שעת שידור: 09:38 09:28:40

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע:


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
12/12/2019 בשעה 07:45 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך 12/12/2019 בשעה 07:45 הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 03/12/2019
שם מקוצר: פוקס
כתובת: חרמון 6, איירפורט-סיטי , נתב"ג 70100   טלפון: 03-9050100 , פקס: 03-9050200
דואר אלקטרוני: shahar@fox.co.il   אתר החברה: www.fox.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: ויזל שיווק טקסטיל בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: בן דוד אשבל איה תפקידו: היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: החרמון 6 , קריית שדה התעופה 70100 טלפון: 050-9413143 פקס: 03-9050200 דואר אלקטרוני: ayab@fox.co.il 1