פרויקט טירת כרמל - עדכון false
רוטשטיין נדל"ן בע"מ 1 75
ROTSHTEIN REALESTATE LTD
מספר ברשם: 520039959 12278

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 15/01/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-005680 שעת שידור: 16:51 16:46:42

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:
מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 15/01/2020 בשעה: 16:00


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 מנהל כללי
2 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/12/2019
שם מקוצר: רוטשטיין
כתובת: הסיבים 49 , פתח תקוה 49250   טלפון: 073-2555444 , פקס: 073-2555445
דואר אלקטרוני: ROYI@ROTSHTEIN.CO.IL   אתר החברה: www.rotshtein.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: ד. רוטשטיין נדל"ן בע"מ, ד. רוטשטיין - חברה לבניה ונכסים בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קוטלר תום תפקידו: חשב שם חברה מעסיקה:
כתובת: הסיבים 49 , פתח תקווה 495904 טלפון: 073-2555424 פקס: 073-2555454 דואר אלקטרוני: tom@rotshtein.co.il 1