פקיעת כתבי אופציות לעובדים, נותני שירותים ונושאי משרה false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 58
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת087 ( פומבי )   שודר במגנא: 05/03/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-021684 שעת שידור: 12:36 12:33:41

מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 31(ב1) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים מיידיים), תש"ל - 1970
תקנה 32 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל - 1970

מהות השינוי :
הסבר: יש לתאר בקצרה את מהות השינוי


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .


1. מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:
שם וסוג ני"ע מס' ני"ע בבורסה כמות בהון הרשום
הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון כמות נוכחית
כמות הרשומה ע"ש חברה לרישומים
1159037 400000000
191,545,900 191,545,900
191,545,900
1160555 0
8,527,157 8,517,195
0
הסבר: יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה, לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.

2. התאגיד מודיע כי :
בתאריך _________
מתאריך 01/02/2020     עד תאריך 01/03/2020

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך (לרבות זכויות לרכישת מניות) של התאגיד כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי
הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.
1
שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ

סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי: 513901330


מהות השינוי:
פקיעה
תאריך השינוי: 17/02/2020 בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: לא


סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:
מס' ני"ע בבורסה: 1160555


יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון: 8,527,157


יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: 8,517,195


סך כמות ני"ע, בה חל קיטון/גידול: 9,962


האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא


סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו:
המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע: _________


כמות המניות שינבעו ממימוש/ מהמרה מלאה של ני"ע: _________


סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש/ המרה מלאה של ני"ע למניות:
התקופה בה ניתן לממש את ני"ע:
החל מיום _________ ועד יום _________


ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר: _________


הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________
נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה.
נייר הערך נפרע במלואו, אך התמורה לא התקבלה במלואה.
הונפק לצורך תכנית ATM
אחר.

הסברים:
1. במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד, יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.
2. תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג, באותו נייר, שבוצעו ביום אחד, יסוכמו בשורה אחת. לעניין זה – יש להפריד בין שינויים שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.
3. השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "-".
4. בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.


חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד (ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד) כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי
הסבר: יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם
1 שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי: _________


סוג מספר זיהוי : _________ מספר זיהוי: _________


תאריך השינוי: _________ בוצע באמצעות מסלקת הבורסה: _________


סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:
מס' ני"ע בבורסה: _________

כמות השינוי:

_________


יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי: _________


3. עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:
מס' שם בעל המניות הרשום סוג מספר זיהוי מספר זיהוי מספר נייר ערך בבורסה סוג המניות וערכן הנקוב כמות המניות האם מחזיק את המניות כנאמן
1 מספר ברשם החברות בישראל 515736817 1159037 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ 191,545,900 לא
2 מספר ברשם החברות בישראל 513901330 1160555 כתבי אופציות (לא סחירים) להמרה 8,517,195 כן

4. מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס' 130 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 מרשם_בעלי_מניות_isa.pdf

5. מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד, לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב מרשם_מחזיקי_ניע_isa.pdf


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1