_________ false
נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ 1 47
NOVOLOG (PHARM-UP 1966) LTD
מספר ברשם: 510475312 11278

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת076 ( פומבי )   שודר במגנא: 11/03/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-020341 שעת שידור: 21:05 21:04:21

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה 33 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970
הערה: טופס זה מיועד לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של התאגיד המדווח בלבד. לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, יש להשתמש בטופס ת121


1
שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק:
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל


מספר זיהוי של המחזיק: 520029984


סוג המחזיק: חשבונות ביטוח חיים משתתף ברווחים


האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: כן


שם בעל השליטה בבעל העניין
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל


ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________


מספר נייר ערך בבורסה: 1140151


שם וסוג נייר הערך:
מהות השינוי: גידול עקב רכישה בבורסה _________
הערה: רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה, תסווג כעסקה מחוץ לבורסה, אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.


האם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות (שינוי מצטבר): מספר עסקאות


תאריך השינוי: 11/03/2020


שער העסקה: _________   מטבע _________


היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות: לא


יתרה (בכמות ניירות ערך) בדיווח האחרון: 23,804,442   שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח האחרון: % 5.14


שינוי בכמות ניירות הערך: 9,756,613 +


יתרה נוכחית (בכמות ניירות ערך): 33,561,055   שיעור החזקה נוכחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % 7.24


שיעור החזקה לאחר השינוי: בהון: % 7.24   בכח ההצבעה: % 7.24


שיעור החזקה לאחר השינוי בדילול מלא: בהון: % 6.87   בכח ההצבעה: % 6.87


מס' ביאור 1

2
שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק:
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל


מספר זיהוי של המחזיק: 520029984


סוג המחזיק: חברות לניהול קרנות להשקעות משותפות בנאמנות


האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: כן


שם בעל השליטה בבעל העניין
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל


ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________


מספר נייר ערך בבורסה: 1140151


שם וסוג נייר הערך:
מהות השינוי: קיטון _________ עקב מכירה בבורסה
הערה: רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה, תסווג כעסקה מחוץ לבורסה, אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.


האם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות (שינוי מצטבר): מספר עסקאות


תאריך השינוי: 11/03/2020


שער העסקה: _________   מטבע _________


היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות: לא


יתרה (בכמות ניירות ערך) בדיווח האחרון: 1,034,688   שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח האחרון: % 0.22


שינוי בכמות ניירות הערך: 171,425 -


יתרה נוכחית (בכמות ניירות ערך): 863,263   שיעור החזקה נוכחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % 0.19


שיעור החזקה לאחר השינוי: בהון: % 0.19   בכח ההצבעה: % 0.19


שיעור החזקה לאחר השינוי בדילול מלא: בהון: % 0.18   בכח ההצבעה: % 0.18


מס' ביאור 1
הערה: אם נבחר ערך גידול עקב רכישה כפויה של ני"ע מושאלים או ערך קיטון עקב מכירה כפויה של ני"ע מושאלים אזי ני"ע מושאלים שלא הוחזרו למשאיל ולפיכך הפכה פעולת השאילה לרכישה כפויה ופעולת ההשאלה למכירה כפויה

מס' ביאור
1


1. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום
.
2. אם השינוי הוא בדרך של חתימה על כתב ההשאלה נא לציין פרטים בדבר אופן סיום ההשאלה
.
הסבר: יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים ע"י בעל העניין.

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 11/03/2020   בשעה 14:28

4. פירוט הפעולות שגרמו לשינוי _________


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: נובולוג
כתובת: המעיין 55, ת.ד 377 , מודיעין מכבים רעות 7171301   טלפון: 08-6604400 , פקס: 08-6604404
דואר אלקטרוני: ran.l@novolog.co.il   אתר החברה: www.novolog.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: לאור רן אליהו תפקידו: משנה למנכ"ל ומנהל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: המעיין , ת.ד 377 55 , מודיעין מכבים רעות 7171301 טלפון: 08-6604400 פקס: 08-6604404 דואר אלקטרוני: ran.l@novolog.co.il 1