_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 49
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת078 ( פומבי )   שודר במגנא: 30/03/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-032820 שעת שידור: 21:57 21:57:21

דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד
תקנה 33(ה)-(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970


1. פרטי המחזיק:
שם פרטי: שרון

שם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה/שם תאגיד:
שם משפחה/שם תאגיד באנגלית:
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות המחזיק הינו תאגיד

מספר זיהוי: 037827888

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: _________

מען:
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא

שם בעל השליטה בבעל העניין:
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין: _________


2. פרטי הפעולה שבעקבותיה נעשה המחזיק בעל עניין בתאגיד:
א. מהות הפעולה גידול אחר
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה:
ג. מספר נייר ערך בבורסה: 1160555

ד. תאריך ביצוע הפעולה 30/03/2020

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה : 90,559

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 0 אג' _________

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי לא
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

3. א. מצבת החזקות בעל העניין לאחר הפעולה:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות* שיעור החזקה
% הון % הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
1160555 90,559 לא
0 0
0.05 0.05

ב. המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית
המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך הוא מכהן כנושא משרה בכירה שאינו מנכ"ל או דירקטור ואינו בעל ענין מכוח החזקותיו.
המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.
להלן פירוט החזקותיו:
המחזיק שם סוג וסדרה של נייר ערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות
_________ _________ _________ _________

הסברים:
1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.
2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים, לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.
4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית ,יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.
5. אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק במלואו (100%) על ידי בעל שליטה יחיד, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שמו של בעל השליטה היחיד ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי התאגיד או התאגידים באמצעותם מוחזקות המניות, בליווי כל פרט רלוונטי אחר. לעומת זאת, אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק על ידי יותר מבעל שליטה אחד, או המוחזק על ידי מספר בעלי עניין, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שם התאגיד המחזיק ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי בעלי השליטה או בעלי העניין אשר מחזיקים בתאגיד המחזיק.
6. דיווח אודות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ידווח בדיווח ת121.
* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4. בעל העניין אינו מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח
בעל העניין מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, כמפורט להלן:

1
שם החברה המוחזקת אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח:
סוג מספר זיהוי: _________


מספר זיהוי: _________


ארץ התאגדות או רישום: _________ ארץ: _________


מהות הקשר לתאגיד המדווח:
סוג ני"ע:
מספר ני"ע: _________
כמות ני"ע: _________
שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % _________
שיעור החזקה בהון: % _________ שיעור החזקה בכח ההצבעה: % _________

5. פרטים נוספים:

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 30/03/2020 בשעה 09:30


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 18/02/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1