_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 384
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת079 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/05/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-052740 שעת שידור: 12:06 12:01:03

דוח מיידי על מי שחדל להיות בעל עניין בתאגיד
לפי תקנה 33 (ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
הערה: בכל מקום שמתייחסים לבעל ענין הכוונה גם לבעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה


1. פרטי המחזיק:
שם פרטי: עזרא

שם משפחה/שם תאגיד:
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות

מספר זיהוי: 034916379

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: _________

מען:
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא

2. פרטי הפעולה שבעקבותיה חדל המחזיק להיות בעל עניין בתאגיד:
א. מהות הפעולה אינה כרוכה בפעולה בניירות ערך _________
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה:
ג. מספר נייר ערך בבורסה: 1160555

ד. תאריך ביצוע הפעולה 26/05/2020

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה : 81,503

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 0 אג' _________

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי לא
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

3. א. אחזקותיו לאחר הפעולה:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות* שיעור אחזקה
% הון % הצבעה
שיעור אחזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
1160555 0 לא
0 0
0 0

ב. המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית
המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך מכהן/כיהן כנושא משרה בחברה שאינו מנכ"ל או דירקטור ולא היה בעל ענין מכוח החזקותיו.
המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית. להלן פירוט החזקותיו:
המחזיק שם סוג וסדרה של נייר ערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות
_________ _________ _________ _________

הסברים:
1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי האחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.
2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.
4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית,יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.
* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4. פרטים נוספים:

5. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 26/05/2020 בשעה 00:00


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/04/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1