_________ false
גזית-גלוב בע"מ 1 529
GAZIT GLOBE LTD
מספר ברשם: 520033234 9846

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת880 ( פומבי )   שודר במגנא: 27/05/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-053388 שעת שידור: 09:09 09:04:21

דוח מיידי בדבר אישור תוכנית רכישה
תקנה 31יב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970


1 סוג הרוכש: החברה


שם התאגיד שבשליטת החברה:
שם התאגיד שבשליטת החברה באנגלית:
החברה שולטת בתאגיד מכוח:
השיעור בו התאגיד מוחזק ע"י החברה: % _________


סוג מספר הזיהוי: רשם חברות


מס' הזיהוי של המחזיק: 520033234


ארץ התאגדות או רישום: _________


1 סוג ני"ע נשוא תוכנית הרכישה: מניות מספר ני"ע בבורסה: 126011


המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תכנית הרכישה: 27/05/2020

העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות:
התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית: 27/05/2020   עד 31/12/2020

מועד אישור תכנית הרכישה בדירקטוריון: 26/05/2020

נימוקי הדירקטוריון לביצוע תוכנית הרכישה :
העלות הכוללת המשוערת של תכנית הרכישה :
או כמות ניירות הערך העשויים להירכש במסגרת תוכנית הרכישה: _________

השלכות המס של ביצוע תכנית הרכישה על החברה ועל מחזיקי ניירות הערך :

תוכנית הרכישה ממומנת בהלוואה:
1
סך ההלוואה שנלקחה : _________ יתרת ההלוואה: _________


שיעור הריבית % : _________ מטבע ההלוואה : _________ _________


מועדי פירעון ההלוואה :

מקורות המימון לביצוע תכנית הרכישה :

דרך ביצוע תכנית הרכישה : אחר
פרט:

פירוט תוכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח:

תכנית הרכישה הנה למניות או לניירות ערך המירים למניות : כן
1 רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות : 4,982,000,000


האם הרכישה ע"פ התוכנית צפויה להשפיע באופן מהותי על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין : לא


פרט :


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
2 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/04/2020
שם מקוצר: גזית גלוב
כתובת: אהרון בקר 8 , תל אביב 6964316   טלפון: 03-6948000 , פקס: 03-6961910
דואר אלקטרוני: IR@gazitgroup.com   אתר החברה: www.gazitglobe.com

שמות קודמים של ישות מדווחת: גזית-גלוב (1982) בע"מ, גלוב-ריט השקעות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: כחלון רויטל תפקידו: עו"ד/יועץ משפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת: ניסים אלוני 10 , תל אביב 6291924 טלפון: 03-6948000 פקס: 03-6961910 דואר אלקטרוני: rkahlon@gazitgroup.com 1