_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 47
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12508

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת076 ( פומבי )   שודר במגנא: 02/06/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-056367 שעת שידור: 09:42 08:56:49

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
תקנה 33 (ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970
הערה: טופס זה מיועד לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של התאגיד המדווח בלבד. לדיווח על שינוי בהחזקות בניירות ערך של חברה מוחזקת של התאגיד המדווח אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, יש להשתמש בטופס ת121


1
שם תאגיד/שם משפחה ושם פרטי של המחזיק:
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי של המחזיק באנגלית כפי שרשום ברשם החברות או בדרכון:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל


מספר זיהוי של המחזיק: 511446551


סוג המחזיק: בעל ענין שאינו עונה על אף אחת מההגדרות האחרות


האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: לא


שם בעל השליטה בבעל העניין
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל


ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________


מספר נייר ערך בבורסה: 1159037


שם וסוג נייר הערך:
מהות השינוי: קיטון _________ עקב מכירה מחוץ לבורסה
הערה: רכישה או מכירה של מניות בבורסה בדרך של עסקה תואמת, כהגדרתה בחלק השלישי לתקנון הבורסה, תסווג כעסקה מחוץ לבורסה, אגב מתן גילוי בשדה הטקסט החופשי לכך שהעסקה בוצעה בדרך זו.


האם מדובר בשינוי בעסקה אחת או מספר עסקאות (שינוי מצטבר): מספר עסקאות


תאריך השינוי: 02/06/2020


שער העסקה: 1,300   מטבע אג'


היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות: לא


יתרה (בכמות ניירות ערך) בדיווח האחרון: 88,708,502   שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג בדיווח האחרון: % 46.31


שינוי בכמות ניירות הערך: 4,846,155 -


יתרה נוכחית (בכמות ניירות ערך): 83,862,347   שיעור החזקה נוכחי מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % 43.78


שיעור החזקה לאחר השינוי: בהון: % 43.78   בכח ההצבעה: % 43.78


שיעור החזקה לאחר השינוי בדילול מלא: בהון: % 41.71   בכח ההצבעה: % 41.71


מס' ביאור 1
הערה: אם נבחר ערך גידול עקב רכישה כפויה של ני"ע מושאלים או ערך קיטון עקב מכירה כפויה של ני"ע מושאלים אזי ני"ע מושאלים שלא הוחזרו למשאיל ולפיכך הפכה פעולת השאילה לרכישה כפויה ופעולת ההשאלה למכירה כפויה

מס' ביאור
1


1. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום
.
2. אם השינוי הוא בדרך של חתימה על כתב ההשאלה נא לציין פרטים בדבר אופן סיום ההשאלה
.
הסבר: יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים ע"י בעל העניין.

3. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 02/06/2020   בשעה 09:30

4. פירוט הפעולות שגרמו לשינוי _________


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 22/04/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: ענתבי אסנת תפקידו: יועץ משפטי ראשי שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל 19א , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331933 פקס: 073-2462558 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 1