בקשה לאישור תובענה כייצוגית false
אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ 1 35
EL AL ISRAEL AIRLINES LTD
מספר ברשם: 520017146 5108

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 12/07/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-074316 שעת שידור: 18:49 18:45:39

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע:


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
12/07/2020 בשעה 11:40 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 מנהל כללי
2 יועץ משפטי של החברה
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 23/06/2020
שם מקוצר: אל על
כתובת: ת"ד 41 , נתב"ג 70100   טלפון: 03-9716202 , 03-9716203 פקס: 03-9717334
דואר אלקטרוני: CORPORATE@ELAL.CO.IL  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אורן איילת תפקידו: מזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: נתב"ג 41 , לוד 7015001 טלפון: 03-9716720 פקס: 03-9717334 דואר אלקטרוני: ayeleto@elal.co.il 1