30/06/2020 false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 443
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12509

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת930 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/08/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-079765 שעת שידור: 08:28 08:15:08

דוח תקופתי / רבעוני / חצי שנתי


האם מדובר בדיווח של דוח תקופתי/רבעוני של תאגיד מבטח? לא
הסבר: החל מהדוחות הכספיים לרבעון ראשון לשנת 2017, תאגיד שהוא מבטח (כלומר, דיווח בעבר במסגרת טופס ת932) ידווח במסגרת טופס זה ויסמן "כן" בשדה זה, שאר התאגידים יכולים להתקדם לסעיפים הבאים.

דוח תקופתי לפי פרק ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
דוח רבעוני לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
דוח חצי שנתי לפי תקנה 5ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תאגיד קטן
בתקופת הדוח התאגיד עונה להגדרת "תאגיד קטן" לא
הסבר: לפי הגדרת "תאגיד קטן" כאמור בתקנה 5ג תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

(1) מתקיימים בתאגיד במועד הקובע התנאים הבאים: _________

(2) התאגיד בחר ליישם את ההקלות בנושאים הבאים:
דיווח במתכונת חצי שנתית
צירוף הערכות שווי מהותיות מאוד
צירוף דוחות כספים של חברה כלולה
דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
התאגיד לא אימץ אף הקלה


I דוח תקופתי

1. מצורף בזאת דוח תקופתי לשנת _________ שנחתם בתאריך _________ .

2. מועד האסיפה - ככל שזומנה אסיפת בעלי מניות שבה יוצגו הדוחות הכספיים: _________ .

3. פרטי החותמים על הדוח התקופתי:
שם החותם תפקיד החותם
_________


II דוחות כספיים
4. מצורף בזאת:
דוח תקופתי לשנת _________
דוח רבעוני לתקופה שנסתיימה ביום 30/06/2020 .
שנחתם בתאריך 16/08/2020 .

5. מצ"ב דוח סקירת רואה החשבון המבקר
תאריך חתימת רואה החשבון המבקר על חוות הדעת/ הסקירה: 16/08/2020 .

6. שם משרד רואה החשבון המבקר
1 קוסט, פורר, גבאי את קסירר, רואי חשבון

7. א. חוות הדעת ניתנת בנוסח בלתי מסויג _________

ב. דוח הסקירה ניתן בנוסח בלתי מסויג כן

ג. קיימת הפניית תשומת לב בדוחות הכספיים לא
הפניית תשומת לב _________
ציטוט נוסח הפניית תשומת הלב:

ד. סוג השינוי או התוספת לנוסח האחיד:
הסבר: אם סומן בסעיף 7(א) או 7(ב) "לא", חובה לסמן את אחד מהשדות הבאים.
הסתייגות
חוות דעת שלילית
הימנעות מחוות דעת
ציטוט הפסקאות שאינן מתחייבות בנוסח האחיד:
הסבר: אם חוות דעת המבקרים או דוח הסקירה אינם בנוסח האחיד או כוללים תוספות לנוסח האחיד, פרט את השינוי והצג מתוך חוות דעת המבקרים או דוח הסקירה פסקאות נוספות שאינן מתחייבות בנוסח האחיד (הפניית ת"ל, הסתייגות וכיו"ב).

8. תאריך אישור הדוחות הכספיים: 16/08/2020

9. פרטי החותמים על הדוחות הכספיים:
שם החותם תפקיד החותם
יו"ר דירקטוריון
מנכ"ל
אחר

10. פרטי חברות כלולות מהותיות שדוחותיהן הכספיים מצורפים :
1 שם חברה

11. פרטי חברות נערבות שדוחותיהן הכספיים מצורפים :
1 שם חברה

12. האם התאגיד ביצע יישום מוקדם של תקן חשבונאות לא
הסבר: אם נבחר "כן", נא לפרט באיזה תקן חשבונאי מדובר


III דוח הדירקטוריון - הצגה
13. א. מצורף בזאת דוח הדירקטוריון שנחתם בתאריך 16/08/2020 .

ב. פרטי החותמים על דוח הדירקטוריון:
שם החותם תפקיד החותם
יו"ר דירקטוריון
מנכ"ל

ג. גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי מכוח תקנה 10(ב)(14)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970 (הערה: תת סעיף זה לא רלוונטי לתאגיד מבטח):
1. האם התאגיד הנפיק תעודות התחייבות שמוחזקות בידי הציבור למועד החתימה על הדוח? לא
2. האם אחד או יותר מסימני האזהרה שנקבעו בתקנה מתקיימים אצל החברה? _________

3א. יש לסמן את כל סימני האזהרה המתקיימים לגבי החברה:
גרעון בהון העצמי.
הפניית תשומת לב המתייחסת למצבה הפיננסי של החברה, למעט הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילות החברה כעסק חי.
גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת (בדוחות המאוחדים וגם בדוחות הכספיים הנפרדים לפי תקנה 9ג או תקנה 38ד לפי העניין).
גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, ודירקטוריון החברה לא קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.
הפניית תשומת לב בדבר ספקות משמעותיים להמשך פעילות החברה כעסק חי.

3ב. יש למלא אחת או יותר מבין האפשרויות הבאות בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים:
בחברה קיים גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים.
בחברה קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.
בחברה לא קיים גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים ולא קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.

3ג. יש למלא אחת או יותר מבין האפשרויות הבאות בהתאם למידע כספי נפרד (תקנה 9ג' או 38ד' לפי העניין):
בחברה קיים גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים.
בחברה קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.
בחברה לא קיים גרעון בהון החוזר או בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים ולא קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת.
החברה לא נדרשת לפרסם מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה 9ג' או 38ד' לפי העניין.

4. יש לסמן את הסעיף הרלבנטי לחברה:
החברה כללה בדוח הדירקטוריון גילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי בשל קיומו של סימן אזהרה.
האם בתום אחת מהתקופות הכלולות בגילוי בדבר תזרים מזומנים חזוי צפויה יתרת מזומנים שלילית? לא
דירקטוריון החברה קבע כי אין בקיום של גרעון בהון החוזר או גרעון בהון החוזר לתקופה של שניים עשר חודשים או תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה.

ד. עמידה באמות מידה בגין תעודות התחייבות:
1. האם התאגיד עומד בכל אמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות? _________
2. האם אי העמידה באמות המידה הפיננסיות מקימה עילה לפירעון מיידי של תעודות ההתחייבות? _________


ISOX IV דוח על הבקרה הפנימית

14. האם החברה פטורה מיישום בקרה פנימית? לא
הסבר: אם נבחר "כן", נא לפרט את סיבת הפטור מיישום בקרה פנימית

א. צורף דוח הנהלה על הבקרה הפנימית, בנוסח הקבוע בתקנות, מעודכן למועד הדוחות (עפ"י התוספת התשיעית - דוח תקופתי - תקנה 9ב;דוח רבעוני - תקנה 38(ג) לא

ככל שאינו בהתאם לנוסח הקבוע בתקנות יש לפרט את תוכן השינוי
ב. הבקרה הפנימית למועד דוח זה נמצאה: אפקטיבית

ג. האם שונתה מסקנת הדירקטוריון ביחס לאפקטיביות בקרה מהדוח האחרון שהוגש (כלומר מבקרה אפקטיבית ללא אפקטיבית והפוך)? לא

ד. הצהרות מנהלים
1. האם צורפה הצהרת מנכ"ל בהתאם לנוסח האחיד הקבוע בתקנות (דוח תקופתי – תקנה 9ב(ד)(1); דוח רבעוני לפי תקנה 38ג (ד)(1)) בדגש על סעיפים 1, 4(א) ו-5(א)? לא
2. האם צורפה הצהרת נושא המשרה הבכירה בתחום הכספים, בהתאם לנוסח האחיד הקבוע בתקנות- דוח שנתי 9ב(ד)(2); דוח רבעוני תקנה 38ג(ד)(2)? לא
3. האם בוצעה התאמת הנוסח בסעיף 4 להצהרות המנהלים בהתאם לקבוע בתקנות - דוח שנתי 9ב(ד)(1)(2); דוח רבעוני לפי תקנה 38ג(ד)(1)(2), מקרה בו קיימת ועדת דוחות כספיים שאינה ועדת ביקורת? לא
4. האם הצהרות המנהלים חתומות כנדרש (שם נושא המשרה ותאריך חתימתו נכון למועד החתימה על הדוחות)? כן


V קבצים מצורפים

15. א. אלטשולר_שחם_גמל_-_דוחות_תקופתיים_לרבעון_2_2020_isa.pdf הדוח הרבעוני
ב. להלן קובץ הערכות השווי המהותיות מאוד אשר צירופן נדרש על פי תקנה 8ב או תקנה 49 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל - 1970 בהתאמה _________
ג. _________ הסבר למידע המצורף בקובץ: _________

קבצי ה- PDF המצורפים הינם בפורמט טקסטואלי המאפשר חיפוש? כן
בדוחות הכספיים נכללות כל תקופות ההשוואה הנדרשות על פי כללי חשבונאות ותקנות ניירות ערך? כן


VI נתונים כספיים (למעט רווח למניה) ב: אלפי ILS (Israel, New Shekels)
שער חליפין יציג של המטבע המדווח אל מול הש"ח לתום תקופת הדיווח: _________


16. נתונים מתוך הדוח על המצב הכספי המאוחד
סכומי הנכסים וההתחייבויות ירשמו כסכום חיובי, דהיינו בסימן "+" ואילו סכומים המופיעים במאזני החברה בסוגריים (כגון, גרעון בהון עצמי), ירשמו כסכום שלילי, דהיינו עם סימן "-".

נכסים
1.   סה"כ נכסים שוטפים
182,907
2.   סה"כ נכסים לא שוטפים
459,453
3. סה"כ נכסים
642,360
התחייבויות
4.   סה"כ התחייבויות שוטפות
323,036
5.   סה"כ התחייבויות לא שוטפות
74,624
6. סה"כ התחייבויות
397,660
הון
7.   סה"כ הון שניתן לייחוס לבעלים של החברה האם
244,700
8.   זכויות שאינן מקנות שליטה
0
9. סה"כ הון
244,700
10. סה"כ הון והתחייבויות
642,360


17. אופן הצגת דוח רווח או הפסד הוא:
הצגה לפי מאפיין פעילות
הצגה לפי מהות


18. נתונים מתוך דוח רווח או הפסד מאוחד: לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בתאריך המאזן
בדוחות רבעוניים יש למלא את הנתונים בדוח רווח והפסד לתקופה של 3 חודשים ולא לתקופה המצטברת. בדוח חצי שנתי יש למלא את הנתונים בדוח רווח והפסד לתקופה של שישה חודשים. סיכומים שליליים (כגון הפסד מפעולות רגילות) ירשמו כסכום שלילי, דהיינו עם סימן "-". במידה והסעיף אינו מופיע בדוחות הכספיים של החברה, יש לבחור את תיבת הסימון המתאימה.
1. הכנסות 210,985
2. רווח גולמי
לא רלוונטי
_________
3. רווח (הפסד) מפעילויות תפעוליות
לא רלוונטי
_________
4. רווח (הפסד) לפני מס 49,702
5. רווח (הפסד) 29,396
6. רווח (הפסד) שניתן לייחוס ל:
6.1 רווח (הפסד) שניתן לייחוס לבעלים של החברה האם 29,396
6.2 רווח (הפסד) שניתן לייחוס לזכויות שאינן מקנות שליטה 0

7.   רווח למניה
7.1 סה"כ רווח (הפסד) בסיסי למניה 0.15
7.2 סה"כ רווח (הפסד) מדולל למניה 0.15

8.   סה"כ רווח כולל

29,765
8.1. רווח כולל שניתן לייחוס לבעלים של החברה האם 29,765
8.2. רווח כולל שניתן לייחוס לזכויות שאינן מקנות שליטה 0


19. נתונים מדוח על תזרימי מזומנים: לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בתאריך המאזן
תזרימי מזומנים ששימשו לפעולות ירשמו כסכום שלילי, דהיינו עם סימן "-"
(1) תזרימי מזומנים, נטו שנבעו (ששימשו) מפעילויות (לפעילויות) שוטפות 13,040
(2) תזרימי מזומנים, נטו שנבעו (ששימשו) מפעילויות (לפעילויות) השקעה -14,373
(3) תזרימי מזומנים,נטו שנבעו (ששימשו) מפעילויות (לפעילויות) מימון -15,375
(4) השפעת שינויים בשער חליפין של מטבע חוץ על מזומנים ושווי מזומנים 0
(5) השפעות נוספות שלא קיבלו ביטוי בסעיפים 4-1 לעיל 0
עלייה (ירידה), נטו במזומנים ושווי מזומנים בתקופה -16,708
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 81,347
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה 64,639

20. א. למועד הדוח הכספי החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה? לא
ב. למועד פרסום הדוח הכספי החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה? _________


אנו מצהירים בזאת כי מילאנו את הטופס בהתאם לנתונים בדוחות הכספיים המלאים.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/08/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: גרשביין שרון תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331500 פקס: 073-2462700 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 2