_________ false
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 1 486
ALTSHULER SHAHAM PROVIDENT FUNDS AND PENSION LTD
מספר ברשם: 513173393 12509

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת126 ( פומבי )   שודר במגנא: 17/08/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-079774 שעת שידור: 08:35 08:31:08

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970


תקופת הדיווח: 30/06 לשנה שנה נוכחית 2020

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 100,804 0 0 0 0 0 3,017 103,821
שנה שניה 0 20,804 0 0 0 0 0 1,688 22,492
שנה שלישית 0 10,804 0 0 0 0 0 1,187 11,991
שנה רביעית 0 10,804 0 0 0 0 0 836 11,640
שנה חמישית ואילך 0 18,873 0 0 0 0 0 694 19,567
סה"כ 0 162,089 0 0 0 0 0 7,422 169,511

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 100,804 0 0 0 0 0 3,017 103,821
שנה שניה 0 20,804 0 0 0 0 0 1,688 22,492
שנה שלישית 0 10,804 0 0 0 0 0 1,187 11,991
שנה רביעית 0 10,804 0 0 0 0 0 836 11,640
שנה חמישית ואילך 0 18,873 0 0 0 0 0 694 19,567
סה"כ 0 162,089 0 0 0 0 0 7,422 169,511

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 572 0 0 0 0 0 0 0 572
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 1,065 0 0 0 0 0 0 0 1,065
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 1,637 0 0 0 0 0 0 0 1,637

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 39,000 0 0 0 0 0 2,905 41,905
שנה שניה 0 6,000 0 0 0 0 0 202 6,202
שנה שלישית 0 3,000 0 0 0 0 0 21 3,021
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 48,000 0 0 0 0 0 3,128 51,128

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן
לא
(1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): _________
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 167,398
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/08/2020
שם מקוצר: אלטשולר שחם גמל
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026   טלפון: 073-2331500 , פקס: 073-2462700
דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il   אתר החברה: www.as-invest.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: גרשביין שרון תפקידו: משנה למנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: הברזל א19 , תל אביב 6971026 טלפון: 073-2331500 פקס: 073-2462700 דואר אלקטרוני: osnat@altshul.co.il 2