_________ false
אול-יר הולדינגס לימיטד 1 62
ALL YEAR HOLDINGS LIMITED
מספר ברשם: 1841580 11169

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת094 ( פומבי )   שודר במגנא: 09/12/2020
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2020-01-126448 שעת שידור: 22:53 22:53

דוח מיידי על נושא משרה בכירה שחדל לכהן בתפקידו
תקנה 34 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל -1970
הסבר: בהתאם לתקנה 34 (ד) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) התש"ל - 1970, יש להגיש במקביל להגשת טופס זה מצבת נושאי משרה בכירה במסגרת טופס ת097


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .

  1. שם פרטי: רוית
שם תאגיד/ שם משפחה: שטרוצר
שם תאגיד/ שם משפחה ושם פרטי באנגלית: Shtrozer Ravit
סוג מספר זיהוי: מספר תעודת זהות
מספר זיהוי: 037561693
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: אדם פרטי עם אזרחות ישראלית
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________

  2. התפקיד שחדל למלא:
1 מבקר פנימי
הסבר: יש למלא את הפרטים הבאים אם חדל למלא תפקיד של דירקטור שמונה מטעם תאגיד שהוא דירקטור

שם התאגיד הדירקטור שמינה את היחיד:
סוג מספר זיהוי: _________
מספר זיהוי: _________
אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: _________
ארץ אזרחות / התאגדות או רישום: _________

  3. תאריך בו חדל או יחדל לכהן: 09/12/2020 תאריך תחילת הכהונה: 02/03/2015

  4. לפי מיטב ידיעת התאגיד הפרישה: כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד
.
הסבר: אם הפרישה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד יש לפרט.

  5. אופן סיום הכהונה: התפטרות
  6. התפקיד שממשיך למלא בתאגיד: איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד
האם ממשיך לכהן כנושא משרה בכירה בחברה לא
הסבר: במידה ומשמש כמורשה חתימה אלקטרונית ותואר תפקידו שונה - יש לדווח על גבי טופס ת300 . אם איננו ממלא כל תפקיד בתאגיד – יש לדווח בטופס ת301 במקביל.

  7. האם הדירקטור היה חבר בועדת דירקטוריון _________ ,
שם הועדה
  8. האם נושא המשרה הבכירה ימשיך לאחר פרישתו להיות בעל עניין מכוח אחזקות: לא / מכוח היותו נושא משרה בכירה כנדרש בתקנה 33(ח) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970 לא

  9. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית? _________

10. להלן נוסח הודעת התפטרות דירקטור חיצוני והסיבות להתפטרות:
_________
הסבר: יש למלא רק אם מדובר בהתפטרות דירקטור חיצוני.

11. האם החברה ראתה את הדירקטור שפרש כדירקטור בלתי תלוי? _________
האם פחת שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים המכהנים בדירקטוריון משיעור הדירקטורים הבלתי תלויים הנדרש בהתאם להוראה בתקנון בדבר עצמאות הדירקטוריון? _________
האם למרות הפרישה ישנו רוב לדירקטורים הבלתי תלויים _________

12. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או הענין נשוא הדיווח: ביום: 09/12/2020 בשעה: 18:07


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 08/12/2020
שם מקוצר: אול-יר
כתובת: Lee Ave. 199, P.O.B 693 , New-York 11211   טלפון: 17186239430 , פקס: 17182982767
דואר אלקטרוני: info@allyearholdings.com  

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: דרנוב גבריאל תפקידו: נציג החברה בישראל שם חברה מעסיקה:
כתובת: אריאל שרון 4 , גבעתיים 5320047 טלפון: 03-6123939 פקס: 03-6125030 דואר אלקטרוני: info@usrer.com 1