_________ false
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ 1 486
ORON GROUP INVESTMENTS & HOLDINGS LTD
מספר ברשם: 513432765 11611

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת126 ( פומבי )   שודר במגנא: 26/05/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-030433 שעת שידור: 08:12 08:12

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9ד ו-38ה לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970


תקופת הדיווח: 31/03 לשנה שנה נוכחית 2021

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פרעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 22,080 0 0 0 0 0 5,019 27,099
שנה שניה 0 22,080 0 0 0 0 0 3,904 25,984
שנה שלישית 0 22,080 0 0 0 0 0 2,795 24,875
שנה רביעית 0 22,080 0 0 0 0 0 1,674 23,754
שנה חמישית ואילך 0 22,080 0 0 0 0 0 559 22,639
סה"כ 0 110,400 0 0 0 0 0 13,951 124,351

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו")(באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 22,080 0 0 0 0 0 5,019 27,099
שנה שניה 0 22,080 0 0 0 0 0 3,904 25,984
שנה שלישית 0 22,080 0 0 0 0 0 2,795 24,875
שנה רביעית 0 22,080 0 0 0 0 0 1,674 23,754
שנה חמישית ואילך 0 22,080 0 0 0 0 0 559 22,639
סה"כ 0 110,400 0 0 0 0 0 13,951 124,351

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
התחייבות חד פעמית 382,989 31,704 0 100 0 0 0 0 414,793
סה"כ 382,989 31,704 0 100 0 0 0 0 414,793

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 53,544 0 0 0 0 0 10,622 64,166
שנה שניה 0 2,238 0 0 0 0 0 8,062 10,300
שנה שלישית 0 293,419 0 0 0 0 0 5,718 299,137
שנה רביעית 0 393 0 0 0 0 0 1 394
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 349,594 0 0 0 0 0 24,403 373,997

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):
תשלומי קרן  
  שקלי צמוד מדד שקלי לא צמוד מדד יורו דולר _________ _________ אחר תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס) סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שניה 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה שלישית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה רביעית 0 0 0 0 0 0 0 0 0
שנה חמישית ואילך 0 0 0 0 0 0 0 0 0
סה"כ 0 0 0 0 0 0 0 0 0


י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים נפרדים (דוחות "סולו"):
כן
לא
(1). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ₪): 16,629
(2). מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים של התאגיד (באלפי ₪): 96,543
הסבר: הנתונים יכללו רק יתרות שאינן משועבדות.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 יו"ר דירקטוריון
2 סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/05/2021
שם מקוצר: אורון קבוצה
כתובת: יהודה הנחתום 6 , באר שבע 8424902   טלפון: 08-6295000 , פקס: 08-6270051
דואר אלקטרוני: office@Oron-Group.com   אתר החברה: www.Oron-Group.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: היימר עדו תפקידו: יועץ משפטי ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: יהודה הנחתום 4 , באר שבע 8424902 טלפון: 08-6295000 פקס: 08-6270051 דואר אלקטרוני: IdoH@oron-group.co.il 1