השתתפות בעלי שליטה בהנפקה false
משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ 1 75
-
מספר ברשם: 516167343 12881

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 16/06/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-039394 שעת שידור: 08:52 08:52

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .


מצורף קובץ _________

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 16/06/2021 בשעה: 08:00


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 מנהל כללי
2 סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/06/2021
שם מקוצר: משק אנרגיה
כתובת: אזור מסחר געש 322 , קיבוץ געש 6095000   טלפון: 09-7701555 , פקס: 077-3183362
דואר אלקטרוני: office@mske.co.il   אתר החברה: www.mske.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: משק אנרגיה אחזקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: רביד עידן תפקידו: סמנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: אזור מסחר געש 322 , קיבוץ געש 6095000 טלפון: 052-6007760 פקס: 03-6233600 דואר אלקטרוני: idan@mpsolar.co.il 1