תוצאות מכרז התחייבויות מוקדמות שניתנו בתשקיף (מבלי שהוצעו ניירות הערך שבתשקיף).. מועד מתן היתר: 08/06/2020 false
משק אנרגיה- אנרגיות מתחדשות בע"מ 1 20
-
מספר ברשם: 516167343 12881

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת020 ( פומבי / דף לוואי )   שודר במגנא: 17/06/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-040435 שעת שידור: 13:27 13:27
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 16/06/2021 שמספר אסמכתא שלו: 2021-01-039994
השיבוש:
סיבת השיבוש:
עיקרי התיקון:

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/06/2021
שם מקוצר: משק אנרגיה
כתובת: אזור מסחר געש 322 , קיבוץ געש 6095000   טלפון: 09-7701555 , פקס: 077-3183362
דואר אלקטרוני: office@mske.co.il   אתר החברה: www.mske.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: משק אנרגיה אחזקות בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: רביד עידן תפקידו: סמנכ"ל שם חברה מעסיקה:
כתובת: אזור מסחר געש 322 , קיבוץ געש 6095000 טלפון: 052-6007760 פקס: 03-6233600 דואר אלקטרוני: idan@mpsolar.co.il 1