_________ false
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 1 49
E.N. SHOHAM BUSINESS LTD
מספר ברשם: 520043860 11162

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת078 ( פומבי )   שודר במגנא: 29/06/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-108450 שעת שידור: 10:59 10:59

דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד
תקנה 33(ה)-(ו) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970


1. פרטי המחזיק:
שם פרטי: -

שם פרטי באנגלית כפי שמופיע בדרכון:
שם משפחה/שם תאגיד:
שם משפחה/שם תאגיד באנגלית:
סוג מספר זיהוי: מספר ברשם החברות בישראל המחזיק הינו תאגיד

מספר זיהוי: 515461556

אזרחות/ ארץ התאגדות או רישום: התאגד בישראל

ארץ אזרחות/ התאגדות או רישום: _________

מען:
האם המחזיק משמש נציג לצורך הדיווח של מספר בעלי מניות המחזיקים ביחד עמו בניירות ערך של התאגיד: כן

שם בעל השליטה בבעל העניין:
מספר מזהה של בעל השליטה בבעל העניין: -


2. פרטי הפעולה שבעקבותיה נעשה המחזיק בעל עניין בתאגיד:
א. מהות הפעולה גידול עקב רכישה בבורסה
ב. שם וסוג נייר הערך נשוא הפעולה:
ג. מספר נייר ערך בבורסה: 1082007

ד. תאריך ביצוע הפעולה 28/06/2021

ה. כמות ני"ע נשוא הפעולה : 42,332

ו. השער בו בוצעה הפעולה: 889.33 אג' _________

ז. היותן מניות רדומות או ני"ע המירים למניות רדומות לא

ח. האם כל התמורה שולמה במועד השינוי כן
אם לא שולמה כל התמורה במועד השינוי נא לציין את מועד השלמת התשלום

3. א. מצבת החזקות בעל העניין לאחר הפעולה:
שם, סוג וסדרה של נייר הערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות* שיעור החזקה
% הון % הצבעה
שיעור החזקה (דילול מלא)
% הון % הצבעה
1082007 1,882,029 לא
5.07 5.07
4.59 4.59

ב. המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.
המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, אך הוא מכהן כנושא משרה בכירה שאינו מנכ"ל או דירקטור ואינו בעל ענין מכוח החזקותיו.
המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית.
להלן פירוט החזקותיו:
המחזיק שם סוג וסדרה של נייר ערך מספר ני"ע בבורסה כמות ניירות ערך רדומות
_________ _________ _________ _________

הסברים:
1. אם בעל העניין מחזיק יותר מסוג אחד של ניירות ערך, יש לציין את שיעורי ההחזקה בהתחשב בכל ניירות הערך המוחזקים על ידו רק באחת השורות.
2. יש לדווח גם על החזקת ני"ע אחרים, לרבות ני"ע אחרים שאינם רשומים למסחר.
3. במקרה בו בעל העניין הינו חברה בת, יש לפצל את ההחזקות למניות שנרכשו טרם כניסת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 לתוקף, ומניות שנרכשו לאחר כניסתו לתוקף.
4. כאשר המחזיק אינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית, יש למלא את סעיף 3 א. בלבד. כאשר המחזיק הינו חבר בקבוצת דיווח מוסדית ,יש למלא את סעיפים 3א. ו- 3ב.
5. אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק במלואו (100%) על ידי בעל שליטה יחיד, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שמו של בעל השליטה היחיד ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי התאגיד או התאגידים באמצעותם מוחזקות המניות, בליווי כל פרט רלוונטי אחר. לעומת זאת, אם בעל העניין הוא תאגיד המוחזק על ידי יותר מבעל שליטה אחד, או המוחזק על ידי מספר בעלי עניין, יש לציין בשדה "שם המחזיק" את שם התאגיד המחזיק ובביאורים בתחתית הטופס יובאו פרטי בעלי השליטה או בעלי העניין אשר מחזיקים בתאגיד המחזיק.
6. דיווח אודות בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה ידווח בדיווח ת121.
* יש לציין האם מדובר במניות רדומות או בני"ע המירים למניות רדומות

4. בעל העניין אינו מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח
בעל העניין מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים בחברה מוחזקת, אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח, כמפורט להלן:

1 שם החברה המוחזקת אם פעילותה מהותית לפעילות התאגיד המדווח:
סוג מספר זיהוי: _________


מספר זיהוי: _________


ארץ התאגדות או רישום: _________ ארץ: _________


מהות הקשר לתאגיד המדווח:
סוג ני"ע:
  מספר ני"ע: _________
כמות ני"ע: _________

שיעור החזקה מסך ניירות הערך מאותו הסוג: % _________


שיעור החזקה בהון: % _________ שיעור החזקה בכח ההצבעה: % _________

5. פרטים נוספים:

6. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על הארוע או העניין 29/06/2021 בשעה 09:03


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 מנכ"ל ודירקטור
2 יו"ר דירקטוריון
3 אחר
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/06/2021
שם מקוצר: שוהם ביזנס
כתובת: היין 4 , זיכרון יעקב 3095006   טלפון: 04-9070111 , פקס: 04-9070112
דואר אלקטרוני: elin@shohambiz.com   אתר החברה: http://www.shohambiz.com

שמות קודמים של ישות מדווחת: קלע - קרן להשקעות בע"מ, ישאל אמלט השקעות (1993) בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: קיזר ירון תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: קאופמן, רבינוביץ, קיזר, רז, ושות', משרד עורכי דין
כתובת: תובל 40 , רמת גן 5252247 טלפון: 03-3742282 פקס: 09-8849441 דואר אלקטרוני: yaron@kr-adv.com 1