בחינת הנפקה false
לוינסקי - עופר בע"מ 1 75
-
מספר ברשם: 520036005 9814

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת121 ( פומבי )   שודר במגנא: 08/07/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-114381 שעת שידור: 10:58 10:58

דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע:


מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא: _________ , _________ , _________ .


מצורף קובץ שטר_נאמנות_טיוטה_1_isa.pdf

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 08/07/2021 בשעה: 10:50


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 סמנכ"ל כספים
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 15/06/2021
שם מקוצר: לוינסקי עופר
כתובת: שד' רוטשילד 74 , תל אביב 6578517   טלפון: 03-5001500 , פקס: 03-5750780
דואר אלקטרוני: jonathan@lbt.co.il   אתר החברה: www.levinski-ofer.co.il

שמות קודמים של ישות מדווחת: מינרלי אוצרות טבע בע"מ, פז חן בע"מ

שם מדווח אלקטרוני: אייזקס יונתן תפקידו: סמנכ"ל כספים שם חברה מעסיקה:
כתובת: רוטשילד 74 , תל אביב 6578517 טלפון: 03-6129988 פקס: 03-5750780 דואר אלקטרוני: jonathan@lbt.co.il 1