בחינת אפשרות להרחבה נוספת של סדרת אגרות חוב (סדרה ו'), בדרך של הנפקה לציבור false
רבוע כחול נדל"ן בע"מ 1 35
BLUE SQUARE REAL ESTATE LTD
מספר ברשם: 513765859 12580

לכבוד: רשות ניירות ערך   לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ   ת053 ( פומבי )   שודר במגנא: 01/09/2021
  www.isa.gov.il     www.tase.co.il       אסמכתא: 2021-01-143037 שעת שידור: 17:27 17:27

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח על: דיווח שהגשתו עוכבה
מהות האירוע:


1.
_________

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:
01/09/2021 בשעה 15:20 .

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):
3. אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:

4.
בתאריך _________ בשעה _________ הוסרה המניעה לדווח.

5. החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.


פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
שם החותם תפקיד
1 ממלא מקום מנהל כללי
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב תאריך עדכון מבנה הטופס: 10/08/2021
שם מקוצר: רבוע כחול נדל"ן
כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 18 , תל-אביב 6701101   טלפון: 03-9282649 , 03-9282526 פקס: 03-9282402
דואר אלקטרוני: saritl@bsre.co.il   אתר החברה: -

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: לויתן שרית תפקידו: סמנכ"ל, יוע"מ ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
כתובת: מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול ק' 18 , תל-אביב 6701101 טלפון: 03-9282649 פקס: 03-7604499 דואר אלקטרוני: saritl@bsre.co.il 1