דוחות כספיים של חברה מאוחדת false
1 גזית-גלוב בע"מ ת121
GAZIT GLOBE LTD פומבי
7495 מספר ברשם: 520033234
ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
188 שם מקוצר: גזית גלוב
75 רחוב: דרך השלום 1 , תל אביב 67892
טלפון: 03-6948000 , , פקס: 03-6961910
דואר אלקטרוני: IR@gazitgroup.com תאריך שידור: 24/04/2013
אתר החברה: www.gazitglobe.com
אסמכתא: 2013-01-043705
לכבוד לכבוד  
רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.isa.gov.il www.tase.co.il  
דוח מיידי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע: דוחות כספיים של חברה מאוחדת
מצורף קובץ cty0313_isa.pdf

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 24/04/2013 בשעה: 09:07
מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       
שמות קודמים של ישות מדווחת: גזית-גלוב (1982) בע"מ, גלוב-ריט השקעות בע"מ
תאריך עדכון מבנה הטופס: 21/04/2013

שם מדווח אלקטרוני: ווייסנברגר רומנו , תפקידו: חשב , שם חברה מעסיקה: .
דרך השלום 1 תל-אביב 67892 , טלפון: 03-6948000 , פקס: 03-6961910 , דואר אלקטרוני: ramiv@gazitgroup.com 2